Så fungerar Marketplace

Du mailar in ditt annonsförslag till kundtjanst@travera.nu där du:

  • Beskriver vad du vill sälja
  • Ger förslag på kategori
  • Kontaktuppgifter
  • Datum för publicering
  • Du sköter försäljningen, fakturerar och tar emot betalning samt överlämnar varan till köparen

En vecka på Marketplace kostar 500 kronor plus moms (625 kronor), du behöver betala kostnaden före publicering av din annons, antingen genom betalning till bankgiro 5491-4114 alternativt företagsswish 1234325866. Vi genererar en faktura efter din betalning på beloppet. Genom inbetalningen accepterar du också användarvilkor för Travera och Marketplace.

Särskilda användarvillkor Marketplace

Traveras Marketplace är en huvudsakligen i en annonsplats, ett forum som låter användare annonsera, sälja och köpa varor samt tjänster. Travera har ingen kontroll över och medverkar inte i transaktionen mellan en köpare och en säljare. Travera ansvarar inte för den utannonserade varan eller tjänsten.

Travera ersätter endast direkta kostnader som uppkommit vid användande av Tjänsterna som en direkt följd av vårdslöshet från Traveras sida. Traveras ansvarar inte i något fall för indirekta skador såsom utebliven vinst, förlust av data, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador. Vid tekniska fel som påverkar annonseringen ersätts högst annonskostnaden.

Travera ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.

Förutom Traveras allmänna villkor gäller för tjänsten ”Marketplace” även nedan:

Skadeersättning

Du som användare åtar dig att hålla Travera skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat innehåll eller på grund av att du i övrigt har agerat i strid med dessa Användarvillkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

Ångerrätt

När du köper tjänster via Internet har du som regel 14 dagars ångerrätt. För att annonsera på Travera måste du dock som säljare frånsäga dig din ångerrätt eftersom Traveras tjänst för annonsering innebär att du, genom att lägga in en annons, begär att tjänsten påbörjas omedelbart efter att du har betalat för den. Det innebär att du accepterar att ångerrätten upphör när tjänsten har fullgjorts. Traveras tjänst anses fullgjord så snart din annons har publicerats.

Användargenererat innehåll

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av en Tjänst skapar och/eller lägger upp på Webbplatsen som t.ex. bilder, filmer och annonstexter ("Användargenererat innehåll").

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild, en film eller en annonstext), eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det Användargenererade innehållet på Webbplatsen i enlighet med Användarvillkoren.

Detta innebär att du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom musik, film, bild, logotyp eller annat material som du inte har tillåtelse att använda.

Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet (exempelvis i en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt att medverka i det Användargenererade innehållet och att Travera även kan komma att använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte.

Granskning av annonser

Travera förbehåller sig rätten att att neka och/eller avlägsna en annons på grund av att den bryter mot Användarvillkoren eller Traveras principer. Travera förbehåller sig rätten att ta bort/ändra i annonstext om texten bryter mot annonseringsregler, och annonsen efter ändringen kan publiceras.

Förändringar i Tjänsterna

Travera kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Marketplace.

Ändringar i Användarvillkoren

Travera kan komma att ändra dessa Användarvillkor från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta ditt samtycke innan förändringen träder i kraft.

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag ska tillämpas på Tjänsterna och dessa Användarvillkor. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.
Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se

Version 2022:1 gäller från och med 2022-05-11