Auktionsvillkor

 1. Allmänt
  1. Dessa villkor gäller som standardvillkor vid användning av den elektroniska marknadsplatsen på internet som Travera AB (”Travera”), org. nr 559255–1518, tillhandahåller på Traveras hemsida www.travera.nu (”Tjänsten”). Villkoren reglerar bland annat avtalsförhållandet mellan köpare och säljare som deltar vid auktion av häst, anordnad av Travera. Dessa villkor gäller även kund som registrerar ett konto på Traveras hemsida. Dessa villkor är gällande från och med ovan angivet datum.
  2. Travera är endast förmedlare av en elektronisk marknadsplats för auktion av häst via internet och är således inte att bedömas som en auktionsförrättare i traditionell bemärkelse.
  3. Utöver vad som följer av tvingande lagstiftning, ska dessa villkor och den information som därutöver går att finna på Traveras hemsida, uttömmande reglera vad som gäller vid användning av den marknadsplats som Travera tillhandahåller (sammantaget ”Villkoren”).
  4. Med säljare avses i Villkoren ägaren till häst, eller person som fått i uppdrag av ägaren till häst, som anmäler häst till försäljning på Traveras hemsida (”Säljaren”). Med köpare avses i Villkoren den som förvärvar häst (”Köparen”) vid auktion på Traveras hemsida. Med kund avses i Villkoren den som registrerat ett konto på Traveras hemsida för att kunna delta vid auktion eller lägga ut häst för försäljning, d.v.s. både Säljare och Köpare (”Kunden”).
  5. Med häst avses i Villkoren även försäljning av annan vara, tjänst, nyttighet eller rättighet som tillhandahålls på Traveras hemsida, från tid till annan.
  6. Travera ansvarar inte för skada, varken direkt eller indirekt, för det fall auktionen inte kan genomföras eller flyttas till nytt datum oavsett orsak, om inte annat följer av tvingande lag.
 2. Partsförhållanden m.m.
  1. Travera är endast förmedlare av en elektronisk marknadsplats för auktion av häst, där Köpare och Säljare kan ingå ett överlåtelseavtal. Ett partsförhållande avseende överlåtelse föreligger således endast mellan Köpare och Säljare.
  2. Travera äger inte det som erbjuds till försäljning på den elektroniska marknadsplatsen.
  3. Travera ansvarar inte för av Köpare eller Säljare förmedlade uppgifter avseende exempelvis, men inte uteslutande: dennes personuppgifter, betalningsförmåga, uppgifter förmedlade rörande hästarnas skick m.m., se mer nedan under avsnitt 7 (Hästarnas skick).
  4. Traveras uppdrag upphör automatiskt när köpeavtal ingås mellan Köpare och Säljare. Fakturor skickas från Travera, se vidare nedan under avsnitt 10 (Betalningsvillkor m.m.). Sedan åligger det Köpare och Säljare att fullfölja sina förpliktelser enligt dessa villkor och enligt avtalet parterna emellan, genom betalning av köpeskilling, överlämnande av häst och annat som där hör till.
  5. Eventuell reklamation eller tvist till följd av köpet hanteras mellan Köpare och Säljare. Köparen accepterar således att eventuellt krav ska framföras mot Säljaren, inte mot Travera. Säljaren accepterar således att eventuellt krav ska framföras mot Köparen, inte mot Travera.
 3. Registrering av konto
  1. Registrering av konto på Traveras hemsida krävs för att kunna deltaga vid budgivning och anmäla häst till försäljning.
  2. Kunden ska registrera korrekta och fullständiga uppgifter och ansvarar för att hålla uppgifterna uppdaterade. Om en näringsidkare registreras som Kund ska registreringen göras av behörig företrädare eller befullmäktigat ombud som har rätt att binda företaget till Villkoren.
  3. Om Kunden har utländskt personnummer ska ett fotografi av giltig ID-handling bifogas/ uppladdas vid registrering. Vid registrering godkänner Kunden Villkoren och att vara bunden av de vid var tid gällande.
  4. Registrering får inte ske om: i) personen är under 18 år, ii) personen saknar rättshandlingsförmåga, iii) personen har blivit avstängd från sitt konto på Traveras hemsida temporärt eller permanent eller iv) Travera annars har grund för att vägra registrering.
  5. Inloggning på kontot görs om Kunden har svenskt personnummer med användning av Mobilt BankID och om Kunden har utländskt personnummer, med en säkerhetskod som översänds via SMS till Kundens registrerade telefonnummer.
  6. Mer information om registrering av konto finns på Traveras hemsida. För information om Traveras behandling av personuppgifter, se nedan under avsnitt 14. Hantering av personuppgifter.
 4. Tjänsten och dess användning
  1. Travera strävar efter att upprätthålla god säkerhet och tillgång till den av Travera tillhandhållna Tjänsten. Travera lämnar emellertid inga garantier för att Tjänsten är tillgänglig utan avbrott, utan den kan emellanåt, helt eller delvis, vara otillgänglig eller fungera otillfredsställande på grund av planerat eller oplanerat underhåll, driftsstörningar eller andra omständigheter.
  2. Travera ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma för att Kunden inte kan använda Tjänsten, till exempel för att lämna ett bud. Travera förbehåller sig rätten att uppdatera, justera eller temporärt eller permanent upphöra med tillhandahållandet av Tjänsten. Villkoren begränsar inte Traveras ansvar vid uppsåt eller grov vårdslöshet eller Traveras ansvar enligt tvingande lag.
  3. Travera har rätt att stänga av Kunder och dess konton från att temporärt eller permanent använda Tjänsten. Detta inkluderar bland annat Kunder som inte följer Villkoren eller på annat sätt missbrukar Tjänsten.
 5. Anmälan av häst vid auktion och avgifter
  1. Auktionen är öppen för svensk registrerade travhästar och andra hästar godkända av Travera. Du måste har ett momsregistrerat företag som säljare av häst på Travera.
  2. Anmälan av häst för försäljning vid auktion sker på Traveras hemsida senast 5 dagar före auktionen.
  3. Anmälningsavgiften av häst för försäljning är 895 kr exklusive moms per häst. Moms tillkommer på avgiften.
  4. Betalning av Anmälningsavgiften görs i samband med anmälan till auktionen på hemsidan. Vid anmälan via blankett, utsänds Handläggningsavgiften samt Anmälningsavgiften via faktura. Om betalning uteblir, kommer hästen att strykas från auktionen.
  5. Den rätt till försäljning som erhålls vid anmälan av häst till auktion enligt ovan, kan användas inom 30 dagar från köptillfälle. Det betalda beloppet för rätten till försäljning kan bli återbetald, om rättigheten inte har använts, under förutsättning att meddelande om detta tillställs Travera inom 20 dagar från det tilltänkta försäljningstillfället. Om meddelande inte tillställs Travera om detta är rättigheten förbrukad och återbetalning kan ej ske. Mer information om detta går att finna på Traveras hemsida.
  6. För det fall anmäld häst skulle återkallas från påbörjad auktion till följd av sjukdom, efter uppvisat och av Travera godkänt veterinärintyg, kommer Säljaren debiteras en Strykningsavgift om 2.000 kronor utöver Anmälningsavgiften. För det fall anmäld häst skulle återkallas av annan orsak, kommer Säljaren att debiteras ett belopp om 10.000 kr exklusive moms i Strykningsavgift, som ska vara Travera tillhanda enligt utställd faktura.
  7. Auktionsprovision utgår med 2,5 % av försäljningssumman och kommer att debiteras både säljaren och köparen, för Säljaren såsom säljprovision och för Köparen som inropscourtage. På beloppen tillkommer vid var tid gällande moms.
  8. Vid återrop gäller en återropsprovision om 1 % på återropsbeloppet exklusive moms, istället för säljprovision. Maximal kostnad per post är 25.000 kronor.
  9. Moms tillkommer på alla belopp.
 6. Budgivning och utropspriser
  1. Försäljningen sker på Traveras hemsida på auktionsdagen vid på förhand bestämda klockslag. Travera tillämpar dynamisk sluttid, vilket innebär att tiden för budgivning förlängs med två minuter från senaste bud på de hästar som haft budgivning inom två minuter före sluttid. Efter denna tvåminutersperiod förlängs tiden för budgivning med ytterligare två minuter om ytterligare bud läggs inom denna tid, och så vidare.
  2. Det lägsta bud som accepteras är 10 000 kr (om inte annat anges i auktionsvillkoren). Den minsta tillåtna ökningen vid budgivning är 2 000 kr per bud. Moms tillkommer enligt lag.
  3. Samtliga bud är bindande för Kunden och kan inte ändras eller dras tillbaka. Kunder som deltar vid budgivningen ska följa instruktionerna för budgivningsprocessen i Villkoren. Endast bud som lämnats genom utnyttjande av Tjänsten räknas som giltiga.
  4. Bindande köp uppstår mellan den som lämnat det högsta budet inom tid för budgivning och Säljaren. Avtalet mellan Köpare och Säljare ska anses ha ingåtts så snart auktionen har avslutats. Om två eller fler Kunder har inkommit med lika höga bud ska det som har registrerats först i Tjänsten ha företräde. Travera fattar det avgörande beslutet om detta.
  5. Travera informerar Köparen och Säljaren efter avslutad auktion om att ett bindande avtal har ingåtts. Detta meddelande översänds med e-post. Köpeavtal ingås mellan Köpare och Säljare.
 7. Hästarnas skick
  1. Hästarna säljs i befintligt skick. Ett fel hos häst får endast åberopas på den grund och inom den tid som anges nedan under avsnitt 9. Reklamation och ångerrätt.
  2. Säljaren ska tillhandahålla Travera ett oberoende veterinärintyg senast 1 dag innan auktionsdagen. Detta veterinärintyg får inte vara äldre än 7 dagar före auktionstillfället.
  3. Om det är en andel i en avelshingst som ska säljas (share) måste kopia på andelskontraktet med andelsnummer (share no) finnas tillgängligt hos Travera senast 3 dagar före auktionstillfället.
  4. Om det är ett dräktigt fölsto som ska erbjudas till försäljning, ska dräktigheten bekräftas med dräktighetsintyg som ska insändas till Travera senast tre dagar innan auktionsdagen om inte annat överenskommits med Travera. Säljaren ansvarar för hästen samt eventuellt ofött föl till tiden för avlämnande hos Köparen.
  5. Hästarna ska vara vaccinerade enligt svensk Travsport (ST:s) vaccinationsbestämmelser.
 8. Förhållandet mellan Travera och Säljaren
  1. Säljaren ansvarar för förmedlade uppgifter om häst och ansvarar för att den har laglig rätt att genomföra försäljningen av hästen. Säljaren svarar ensamt för eventuellt fel eller brist hos hästen.
  2. Säljaren ska tillhandhålla Travera veterinärintyg/besiktningsprotokoll, se ovan avsnitt 7. Hästarnas skick. Detta kommer att publiceras på Traveras hemsida tillsammans med andra nödvändiga uppgifter om hästen, exempelvis skick och träningsstatus. Inskickad bild och/eller videofilm på hästen, kommer också att publiceras på hemsidan och raderas på begäran efter auktionen.
  3. Travera ansvarar inte för att kontrollera budgivares identitet samt betalningsförmåga vid budgivningen, vilket Säljaren accepterar. Travera ansvarar inte för att budgivare avviker från budgivningen eller för att Köparen inte fullgör sitt betalningsansvar, vilket Säljaren accepterar.
 9. Förhållandet mellan Köparen och Säljaren, Reklamation och ångerrätt
  1. Säljaren ansvarar för förmedlade uppgifter om häst. Säljaren ansvarar för att omregistrering av häst görs efter att Köparen har betalat för den, Köparen står dock kostnaden för detta.
  2. Köparen ska efter avlämnandet undersöka hästen, eftersom denna inte fått möjlighet till detta innan köpet genomfördes. Köparen har rätt att åberopa fel som denne upptäckt vid en normal undersökning av hästen i) om felet innebär att hästen inte överensstämmer med uppgifter som lämnats före köpet som kan antas ha inverkat på köpet, ii) om Säljaren före köpet har underlåtit att upplysa Köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande hästens egenskaper eller användning, som äventyrar dess brukbarhet som travhäst, som Säljaren måste anses ha känt till och som Köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om samt underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller iii) om hästen är i väsentligt sämre skick än Köparen med hänsyn till priset och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta.
  3. Köparen ska inom 14 dagar från hästens avlämnande låta genomföra veterinärbesiktning/ röntgen, under förutsättning att avlämnandet skett inom 14 dagar från genomfört köp, och annars senast inom 28 dagar från genomfört köp. Sker avlämnandet senare än 14 dagar från genomfört köp och beror detta förhållande på Säljaren, ska Köparen låta genomföra ovan 14 dagar från avlämnandet.
  4. Säljaren ansvarar för fel som funnits vid avlämnandet, även om felet visar sig först senare.
  5. Köparen får inte åberopa att hästen är felaktig om Köparen inte reklamerar detta till Säljaren inom 14 dagar från att denne märkt eller borde ha märkt felet. Reklamerar inte Köparen inom denna tid, förlorar denne rätt att åberopa felet, om inte Säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Om hästen testas positivt för anabola steroider, har Köparen rätt till förlängd reklamationsfrist, under förutsättning att Köparen låtit ta prov senast inom 14 dagar från avlämnandet och därefter skriftligen reklamerat till Säljaren inom 30 dagar från avlämnandet.
  6. Om Köparen är konsument och Säljaren är näringsidkare gäller enligt Konsumentköplagen (1990:932) särskilda regler om reklamation, felbedömningen samt påföljder vid fel. Exempelvis anses en reklamation av ett fel alltid inkommen inom skälig tid om den lämnats inom två månader från att Köparen märkt felet.
  7. Om Köparen är konsument och Säljaren är näringsidkare har Köparen även enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att frånträda avtalet (Ångerrätt) genom att till Säljaren, lämna eller sända ett tydligt meddelande om detta inom 14 dagar från den dag den fått hästen i sin besittning.
  8. Eventuell tvist eller reklamation till följd av köpet hanteras mellan Köpare och Säljare.
  9. Om hästen återlämnas ska Köparen betala kostnaden för transporten till Säljaren. Övriga kostnader som uppkommit efter utlämningen av hästen, exempelvis stallavgifter, betalas tills återlämnandet även dem av Köparen.
 10. Betalningsvillkor m.m.
  1. Dagen efter att auktionen avslutats skickar Travera ut en faktura via e-postmeddelande till Köparen.
  2. De betalningsmöjligheter som finns är faktura, direktöverföring eller swish.
  3. Köpare ska inom 10 kalenderdagar från klubbslag vid auktionstillfället erlägga full ersättning för hästen, om inte Köparen och Säljaren har kommit överens om annat. Full ersättning inkluderar, utöver köpeskillingen för hästen, provision till Travera om 2,5 % av försäljningssumman, samt övriga avgifter och eventuella skatter som är relaterade till köpet, vilka specificeras i fakturan.
  4. Erläggs inte full ersättning enligt angiven tid eller vägrar Köparen på annat sätt att medverka till köpet, har Säljaren rätt att häva eller fullfölja köpet och kräva betalning. Säljaren har rätt till ersättning för alla kostnader som uppstår med anledning av Köparens avtalsbrott.
  5. När Travera erhållit betalning från Köparen, upprättar och översänder Travera en avräkning till Säljaren avseende hela försäljningsbeloppet med avdrag för Traveras säljprovision om 2,5 %.
  6. Travera har rätt till provision från Köparen och från Säljaren även vid utebliven betalning.
 11. Avlämnande, riskens övergång m.m.
  1. Avlämnande av hästen ska ske inom 10 dagar från fakturadatum. Detta innebär att Köparen inom denna tid ska avhämta hästen hos Säljaren. Säljaren har ingen skyldighet att lämna ut hästen förrän full betalning har erhållits. Om säljaren väljer att lämna ut hästen, trots att full betalning ej har erhållits, står Säljaren risken för detta. Äganderätten till hästen övergår till Köparen när full betalning erlagts till Säljaren.
  2. Säljaren står risken för hästen fram tills att avlämnade har skett. Avlämnande sker när köparen har tagit hand om hästen. Säljaren ansvarar för kostnaderna för hästen som uppkommer före under fem dagar från auktionsdatum, efter fem dagar övergår dessa kostnader på köparen, såsom eventuella träningsavgifter och foder, om inte Säljaren och Köparen kommit överens om annat. Försäkring ska därför tecknas av Köparen så att försäkringen är giltig från och med att hästen avlämnas.
  3. Uppstår dröjsmål med avlämnandet av hästen och beror det på Köparen eller på något förhållande på dennes sida, går risken över på Köparen när Säljaren har gjort vad som ankommit på denna för att avlämnandet ska kunna ske. Ska Köparen hämta hästen på annan plats än hos Säljaren, går risken över när tiden för avlämnandet är inne och Köparen har fått kännedom om att varan finns tillgänglig för avhämtning.
  4. Bär Köparen risken för hästen, är denne skyldig att betala för hästen även om den har kommit bort, försämrats eller skadats genom en händelse som inte beror på Säljaren.
  5. Köparen är medveten om att denne inte är skyddad mot Säljarens borgenärer förrän avlämnade av hästen har skett. Detta gäller dock inte om Köparen är konsument.
 12. Återtagandeförbehåll
  1. Säljaren förbehåller sig rätten att innehålla eller återtaga såld häst och eventuell avkomma till denna, tills Säljaren erhållit full betalning.
 13. Force majeure
  1. Auktionen kan efter ensidigt beslut av Travera flyttas p.g.a. force majeure-händelse. Med force majeure-händelse avses oförutsedd omständighet som ligger utanför Traveras kontroll exempelvis eldsvåda, översvämning, krig, krigsliknande händelse, uppror och oroligheter, strejk, smittsam sjukdom, naturkatastrof, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet. Auktionsavtalet mellan parterna upphör att gälla om ny auktion inte kan hållas inom två månader från den utsatta tiden och prestationerna ska då återgå.
 14. Hantering av personuppgifter
  1. Travera lyder under bestämmelserna i den svenska lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (2018:218) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
  2. Travera AB, org. nr. 559255–1518, adress: Runbyvägen 58, 194 44 Upplands Väsby, kundtjanst@travera.nu, 0703-59 61 74, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in och behandlas om Kunden för att kunna tillhandahålla Tjänsten. När Kund registrerar ett konto på Traveras hemsida godkänner denna till att den delar sina personuppgifter med Travera och att Travera får samla in och behandla personuppgifterna på det sätt som beskrivs nedan.
  3. Personuppgifter, såsom exempelvis namn, adress, personnummer, telefonnummer och epostadress, som lämnats i samband med registrering till Traveras Tjänst eller i övrigt inom ramen för ett avtalsförhållande med Travera eller vid kontakt med Travera, behandlas för att Travera ska kunna genomföra auktionsverksamheten och fullgöra, eller ingå, avtal som hänför sig till auktionen och försäljningen samt för att fullgöra förpliktelser enligt lag. För att Travera ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt Villkoren krävs det att Travera kan tillhandahålla och administrera Tjänsten. Travera behandlar därför även personuppgifter vid kommunicering av väsentlig administrativ information, såsom vid förändringar av Villkoren, besvarande av frågor inkomna till Kundtjänsten eller andra supportärenden etc. Travera behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla ändamålen med behandlingen och kommer att minimera behandlingen så långt möjligt.
  4. Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknadsföringsändamål, såsom marknadsföring av kampanjer, riktad reklam, inbjudningar till evenemang, produkterbjudanden, nyhetsbrev, m.m. Sådan behandling av personuppgifter görs endast efter Kundens uttryckliga samtycke, som angivits vid registrering av Kundens konto. Kunden har rätt att när som helst återkalla detta samtycke genom att följa den avregistreringslänk som medföljer varje marknadsföringsmeddelande, på Kundens konto på Traveras hemsida samt genom meddelande till Traveras på email: kundtjanst@travera.nu. Ett återkallande av samtycket påverkar inte lagligheten av den behandling som grundat sig på samtycket, innan detta återkallades. Travera säljer inte och lämnar inte ut Kundens personuppgifter till tredje man för marknadsföringsändamål utan Kundens uttryckliga samtycke.
  5. De personuppgifter och bankkontouppgifter som lämnas i samband med försäljning och som behandlas för bokföringsändamål kommer att lagras i sju (7) år i enlighet med 7 kap. 2 § bokföringslagen (1990:1078). Gallring kommer att ske vartannat år.
  6. Mottagare av personuppgifterna kommer bland annat att vara anställd personal hos Travera, i den utsträckning det krävs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter och fullgöra Traveras förpliktelser mot Kund enligt Villkoren, vilket varierar med roll samt ansvarsområde och kommer att begränsas så långt möjligt. Travera kan även komma att lämna ut personuppgifter till andra innehavare av konton på Traveras hemsida för att kunna tillhandahålla Tjänsten, exempelvis om Kund är involverad i transaktion med en annan Kund. Kunds användar-ID visas på Traveras hemsida samt den information Kund valt att visa i sin profil. Travera kan inte garantera att information som Kund själv väljer att dela med annan Kund kommer att skyddas. Genom att acceptera Villkoren, accepterar Kund att den endast får använda andra Kunders personuppgifter, som den kommit i kontakt med, för i) transaktionsrelaterade ändamål på Traveras hemsida, ii) att använda tjänster som erbjuds via Travera (exempelvis betalning), samt iii) andra särskilda ändamål som Kund uttryckligen samtyckt till. Vid betalning via Traveras hemsida kommer betalinformationen endast att hanteras av Traveras angivna partners för onlinebetalningar. Personuppgifter kan för ovan angivna ändamål även komma att lämnas ut till andra bolag som Travera samarbetar med för att kunna tillhandahålla Tjänsten och fullgöra Traveras åtaganden med Kund, exempelvis tjänsteleverantörer. Dessa företag får endast behandla personuppgifter i enlighet med Traveras instruktioner och får inte använda uppgifterna för egna ändamål eller i strid med lag. Travera kan vidare komma att behöva lämna ut personuppgifter vid förfrågan av tillsynsmyndighet, polismyndighet eller annan behörig tredje man, för att uppfylla sina rättsliga förpliktelser enligt lag. Travera kommer inte att lämna ut Kunds personuppgifter till annan tredje man utan uttryckligt samtycke från Kund.
  7. Travera och dess leverantörer samt underleverantörer behandlar endast Kundens personuppgifter inom EU/EES. Om situation skulle uppstå att information bedöms behövas behandlas utanför EU/EES kommer särskilt samtycke inhämtas från berörd Kund, såvida detta inte faller under principen om rättslig förpliktelse.
  8. Travera lagrar inte Kunders personuppgifter längre tid än vad som är tillåtet enligt lag, praxis och branschnorm, samt för att kunna fullgöra de förpliktelser och avtal Travera har med Kund. De uppgifter som Kund anger vid registrering av ett konto på Traveras hemsida lagras tills att i) Kund begär att kontot raderas, eller ii) kontot har varit inaktivt under 24 månader. Den automatiska gallringen av användarkonton efter 24 månader föregås av ett mailutskick en månad innan detta datum, med information om vad Kund behöver göra för att kontot inte ska raderas. Notera att Travera fortsätter lagra den information som krävs för att uppfylla Traveras rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen (1990:1078) eller annan tillämplig lag även efter Kunds användarkonto raderats. Enligt principen om berättigat intresse behåller Travera även viss information, exempelvis namn, adress, e-postadress, om användarkonton som spärrats på grund av att Kund brutit mot Villkoren eller på annat sätt missbrukat Tjänsten.
  9. Kunden har rätt att, efter skriftlig begäran, få skriftlig information om vilka personuppgifter som Travera har registrerat och hur dessa uppgifter används. Kunden har även rätt att begära att Travera rättar felaktiga uppgifter om kunden utan onödigt dröjsmål. Kund som inte vill att hans/hennes personuppgifter ska behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring, enligt tidigare avgivet samtycke, ska meddela Travera detta skriftligen enligt 14.4 ovan.
  10. Kunden har därutöver rätt att i vissa fall begära radering av personuppgifter utan onödigt dröjsmål, begära begränsning av behandling av personuppgifter samt att invända mot behandling av personuppgifter. Kunden har även rätt till dataportabilitet enligt vad som föreskrivs i den allmänna dataskyddsförordningen.
  11. Vid begäran enligt 14.9 eller 14.10 ovan, förbehåller sig Travera rätten att kontrollera att den som framställer begäran kan identifieras. I de fall det inte är möjligt för Travera att automatiskt kontrollera identiteten, sker kontrollen manuellt och exempelvis kopior på identifikationshandlingar kan behöva översändas till Travera.
  12. Tillhandhållande av personuppgifter är ett krav för att Travera ska kunna tillhandhålla Tjänsten och kunna genomföra auktionsverksamheten och fullgöra, eller ingå, avtal som hänför sig till auktionen och försäljningen samt för att fullgöra förpliktelser enligt lag. Om personuppgifter inte tillhandahålls, eller om Kund begär radering, begränsning eller invänder mot behandling av personuppgifter på ett sätt som försvårar Traveras förpliktelser enligt Villkoren, kan inte Travera tillhandahålla Tjänsten och Travera har rätt att neka anmälan till auktion eller försäljning.
  13. Om Kund är missnöjd med Traveras behandling av dennes personuppgifter, har den rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
 15. Tillämplig lag och tvist
  1. Svensk lag ska tillämpas i förhållande mellan Travera och Säljaren och mellan Säljaren och Köparen.
  2. Eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.
 16. Övrigt
  1. Kunden har rätt att avsluta sitt konto hos Travera vid önskemål. Detta görs genom att Kunden mailar till kundtjanst@travera.nu och begära att kontot ska upphöra.. Innan kontot avslutas ska samtliga pågående försäljningar, budgivningar och köp ha avslutats. Efter att kontot har avslutats är det inte möjligt att delta vid budgivning, köpa eller anmäla en häst till försäljning, förrän ny registrering gjorts.
  2. Skulle någon bestämmelse i Villkoren, eller del därav, vara ogiltig, ska bestämmelsen lämnas utan avseende och övriga bestämmelser i Villkoren fortsätta gälla.
  3. Om tvist uppstår avseende tjänst som tillhandahålls av tredje man via Traveras hemsida eller med någon användare av Tjänsterna, ska Kunden hålla Travera skadelöst från krav och skador, direkta och indirekta, kända eller dolda, som uppkommer med anledning av en sådan tvist.
  4. Travera förbehåller sig rätten att när som helst ändra Villkoren.
  5. Travera AB:s, org. nr 559255–1518, kontaktuppgifter är adress: Runbyvägen 58, 194 44 Upplands Väsby, kundtjanst@travera.nu, tel. 0703-59 61 74.

Version 2022:3 gäller från och med 2022-07-01